Všeobecné obchodné podmienky

Vitajte v sekcii o ustanoveniach a podmienkach použitia webových stránok  Health & Bio Ltd.

Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie tejto webovej stránky na www.bioprotector.co.uk

Vstupom na webovú stránku www.bioprotector.co.uk alebo zadaním vašej objednávky súhlasíte, že ste viazaní týmito podmienkami.

Používanie tejto webovej stránky znamená, že prijímate tieto podmienky bez ohľadu na to, či sa rozhodnete zaregistrovať u nás, alebo si od nás niečo objednáte.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte tento web.

Webová stránka www.bioprotector.co.uk je prevádzkovaná :

Health & Bio Ltd.

Spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese, ktorej sídlo je:

1 Spring Court, Church Road, W7 3BX, Londýn, Veľká Británia. IČO: 7243296.

Kontaktné údaje sú nasledovné:

obchodná adresa: 1 Spring Court, Church Road, W7 3BX, London, United Kingdom.

Všeobecný email: info@bioprotector.co.uk

Telefónne číslo: 0044 208 123 3832

1. ÚVOD

1.1 Budete mať možnosť získať prístup k väčšine oblastí tejto webovej stránky bez nutnosti registrácie svojich údajov u nás. Určité oblasti tejto webovej stránky vám ale budú prístupné len, ak sa zaregistrujete.

1.2 Môžeme upraviť tieto podmienky kedykoľvek aktualizáciou tohto oznámenia. Z času na čas by ste mali skontrolovať túto webovú stránku, aby ste sledovali aktuálne podmienky, ktoré sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami umiestnenými na jednotlivých stránkach tohto webu.  Pokiaľ vás v budúcnosti upozorníme na zmenu týchto podmienok a vy by ste nové podmienky prijať nechceli, nemali by ste ďalej používať túto webovú stránku.

1.3 Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, týkajúce sa materiálu na našich stránkach, kontaktujte nás prosím emailom na info@bioprotector.co.uk

2. OBJEDNÁVKY

2,1 Za vašu objednávku sa považuje nákup prostredníctvom nášho online objednávkového procesu. Pred odoslaním vašej objednávky ju máte možnosť skontrolovať a opraviť prípadné chyby.

2.2 Moment prijatia objednávky nastáva, keď odošleme jej tovar. Akonáhle ho odošleme, kúpna zmluva je automaticky vyhotovená, ibaže by sme vás informovali, že neprijímame vašu objednávku alebo by bola vaša objednávka zrušená.

2.3 Môžeme odmietnuť prijať vašu objednávku:

a) keď tovar, služby alebo informácie objednané vami nemáme k dispozícii;

b) pokiaľ nemôžme získať povolenie na vašu platbu;

c) ak došlo k chybe ocenenia alebo popisu produktu; alebo

d) pokiaľ nespĺňate kritéria oprávnenosti stanovené v našich obchodných podmienkach;

e) ak nedoručujeme do vašej oblasti

V prípade, že nepríjmeme vašu objednávku, ale spracujeme vašu platbu, vrátime vám na účet čiastku odpočítanú z vašej debetnej alebo kreditnej karty, akonáhle je to možné, najneskôr však do 30 dní od zadania objednávky. Nemáme povinnosť platiť žiadne ďalšie čiastky ako náhradu za vaše prípadné sklamanie.

3. DPH

3.1. Nie sme platcami DPH.

4. DORUČENIE

4.1 Vámi objednaný tovar doručíme čo najskôr na adresu, ktorú ste nám dodali na doručenie, najneskôr však do 10 dní od zadania objednávky.

4.2 V prípade, že tovar, ktorý sme dodali, nie je to, čo ste si objednali, alebo je poškodený, chybný alebo je dodané nesprávne množstvo, nenesieme žiadnu zodpovednosť voči vám, ak nám tento problém neoznámite písomne, na našu kontaktnú adresu, a to do 10 pracovných dní od dodania tovaru.

4.3 Ak nedostanete objednaný tovar do 10 dní odo dňa objednávky, nenesieme žiadnu zodpovednosť voči vám, ak nám tento problém neoznámite písomne, na našu kontaktnú adresu, a to do dalších 10 pracovných dní od našej maximálnej dodacej lehoty, t.j. do 10. dňa odo dňa odoslania objednávky.

5. ZODPOVEDNOSŤ

5.1 V prípade, že tovar, ktorý sme poslali, nie je to, čo ste si objednali, je poškodený, chybný, alebo je dodané nesprávne množstvo, nebudeme mať žiadnu zodpovednosť voči vám, ak nám tento problém neoznámite písomne, na našu kontaktnú adresu, a to do 14 pracovných dní od dodania tovaru.

5.2 Ak nedostanete objednaný tovar do 10 dní odo dňa odoslania objednávky, nebudeme mať žiadnu zodpovednosť voči vám, ak nám tento problém neoznámite písomne, na našu kontaktnú adresu, a to do dalších 10 pracovných dní od našej maximálnej dodacej lehoty, t.j. do 10. dňa odo dňa odoslania objednávky.

5.3 Ak nám oznámite daný problém v zmysle týchto podmienok, našou jedinou povinnosťou bude, podľa vášho uváženia:

a) napraviť akýkoľvek nedostatok alebo chybu nedoručenia;

b) vymeniť akýkoľvek tovar, ktorý je poškodený; alebo

c) vrátiť vám čiastku vami zaplatenú  za tovar, o čom ale sami rozhodneme.

5.4 Zo zákona vyplýva, že nebudeme zodpovední za akékoľvek nepriame alebo následné straty, ujmy či výdavky (vrátane straty zisku, podnikania alebo dobrého mena) akýmkoľvek spôsobom vyplývajúceho z problému, ktorý ste nám oznámili za týchto podmienok a nebudeme mať povinnosť vyplatiť žiadne peniaze za náhradu inú ako preplatenie vami zaplatenej čiastky na daný tovar, na základe klauzuly 5.3 (c).

5.5 Ako zákazník musíte sledovať a dodržiavať  všetky platné a právne predpisy, vrátane získania všetkých potrebných náležitostí, dovozu alebo iných povolení na nákup tovaru z nášho webu. Dovoz alebo vývoz niektorých našich výrobkov môže byť vo vašej krajine zakázaný niektorými vnútroštátnych právnymi predpismi. Nepredstavujeme žiadne zastupovanie a neprijímame žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k vývozu alebo dovozu tovaru, ktorý kupujete.

5.6 Bez ohľadu na vyššie uvedené, nič v týchto podmienkach nie je určené na obmedzenie akýchkoľvek práv, ktoré máte ako spotrebiteľ podľa platných miestnych zákonov alebo iných zákonných práv, ktoré nemôžu byť vylúčené, ani v žiadnom prípade nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť voči vám za  smrť alebo akékoľvek zranenie vyplývajúce z našej nedbanlivosti.

6. ZRUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY NA TOVAR A PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU – LEN PRE SPOTREBITEĽOV

6.1 Táto časť sa týka iba spotrebiteľov (a nie obchodných alebo iných organizácií), ktorí si objednávajú tovar

6.2 Ak chcete zrušiť vaše objednávku:

a) môžete nás informovať e-mailom na info@bioprotector.co.uk skôr, ako vám odošleme tovar; alebo

b) ak vám už bol tovar odoslaný, vrátením tovaru v súlade s bodom 4.2 vyššie.

6.3 môžete vrátiť tovar, ktorý ste si u nás objednali, z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek v priebehu 14 dní od prevzatia, aby sme vám vrátili peniaze alebo tovar vymenili.

Náklady spojené s vrátením tovaru hradíte vy.

6.4 Po obdržaní tovaru vám dáme plnú náhradu zaplatenej sumy, alebo podľa potreby zníženú o náklady za doručenia k nám (ak z nejakého dôvodu tieto náklady neboli zaplatené vami).

6.5 Práva vrátenia tovaru uvedené v bode 6.3 sa neuplatňujú

a) v prípade, že produkt bol použitý

b) na akékoľvek produkty, ktoré sme vyrobili na mieru, alebo špeciálne pre vás

Ustanovenia tohto bodu 6.5 nemajú vplyv na vaše zákonné práva.

7. POVOLENIA

7.1 Je povolené tlačiť a sťahovať materiály z tejto webovej stránky pre svoje vlastné použitie za týchto podmienok:

a) žiadne dokumenty ani súvisiaca grafika z tejto webovej stránky nesmú byť zmenené akýmkoľvek spôsobom;

b) žiadna grafika z tejto webovej stránky sa nesmie používať oddelene od sprievodného textu; a

c) ktorékoľvek z našich autorských práv a ochranných známok a oznámenie o tomto povolení sa objavia vo všetkých kópiách.

7.2 Ak nie je uvedené inak, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva vo všetkých materiáloch tejto webovej stránky (vrátane fotografií a grafických obrázkov) sú našim vlastníctvom alebo na ne máme licenciu. Na účely horeuvedených požiadaviek a podmienok, akékoľvek použitie materiálov z tejto webovej stránky inak ako v súlade s bodom 5.1 na ľubovoľné účely je zakázané. Ak porušíte akékoľvek z týchto požiadaviek, vaše povolenie používať túto webovú stránku bude automaticky ukončené a musíte okamžite ostrániť všetky stiahnuté alebo vytlačené materiály z tejto webovej stránky.

7.3 K doplneniu článku 7.1, žiadna časť tejto webovej stránky nesmie byť reprodukovaná alebo uložená na akýchkoľvek iných webových stránkach alebo do akéhokoľvek verejného či súkromného elektronického vyhľadávacieho systému alebo služby bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

7.4 Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach sú vyhradené.

8. SLUŽOBNÝ PRÍSTUP

8.1 Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby táto webová stránka bola funkčná a prístupná 24 hodín denne, nebudeme niesť zodpovednosť, ak z nejakého dôvodu táto webová stránka nebude k dispozícii kedykoľvek, alebo na akúkoľvek dobu.

8.2 Prístup na našu webovú stránku môže byť dočasne pozastavený bez predchádzajúceho upozornenia v prípade poruchy systému, údržby, opravy alebo z dôvodov, ktoré sú mimo našu kontrolu.

9. NÁVŠTEVNÍCKY MATERIÁL A SPRÁVANIE

9.1  Akékoľvek materiály a údaje, ktoré prenesiete alebo pošlete na našu webovú stránku, a nie sú vašimi osobnými  identifikačnými údajmi, a teda sa na ne nevzťahuje ochrana osobných údajov, budú považované za nedôverné a nechránené. Nebudeme mať žiadne povinnosti v súvislosti s takýmto materiálom. My a naši disponenti ich budú môcť voľne kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inak používať takýto materiál a všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie veci v ňom obsiahnuté pre akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely.

9.2 Je zakázané prenášať alebo zasielať na alebo z tejto webovej stránky akýkoľvek materiál:

a) ktorý je výhražný, urážlivý, obscény,neslušný, poburujúci, pornografický, môže podnecovať rasovú nenávisť, diskriminačný, hrozivý, škandalózny, poburujúci, rúhavý, porušujúci súkromie, alebo ktorý môže spôsobiť nepríjemnosti;

b) pre ktoré ste nezískali všetky potrebné licencie alebo schválenie;

c) ktorý predstavuje alebo podnecuje správanie, ktoré by bolo považované za trestný čin, ktoré by viedlo k občianskoprávnej zodpovednosti, alebo bolo inak v rozpore s právnymi predpismi alebo porušuje práva akejkoľvek tretej strany vo Veľkej Británii, alebo ktorejkoľvek inej krajiny na svete; alebo

d) ktorý je technicky škodlivý (napr. počítačové vírusy, logické bomby, trójské kone, červy, škodlivé zložky, poškodené dáta alebo iný škodlivý softvér alebo škodlivé údaje).

9.3 Nesmiete zneužívať našu webovú stránku (napr. hackovať, vydáť sa za inú osobu alebo subjekt, nepravdivo skresľovať svoje spojenie s inou osobou alebo subjektom, stopovať alebo obťažovať druhých, zhromažďovať či uchovávať osobné údaje o iných užívateľoch).

9.4 Budeme plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnym príkazom, ak nám nariadia oznámiť totožnosť, či lokalizovať kohokoľvek, kto zverejňuje akýkoľvek materiál v rozpore s klauzulou 9.2 alebo 9.3.

9.5 Je vašou povinnosťou zaistiť, že váš vstup na naše stránky, vrátane výberu vášho používateľského mena, spĺňa vyššie uvedené podmienky. Pamätajte, že naša stránka a váš obsah môže byť prístupný deťom.

9.6 Ak spozorujete obsah, ktorý porušuje tieto podmienky, dajte nám prosím vedieť e-mailom na info@bioprotector.co.uk

10. LINKY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY A Z INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK

10.1 Odkazy na webové stránky tretích strán na našej webovej stránke sú poskytované výhradne pre vaše pohodlie. Ak použijete tieto odkazy, opustíte tak našu webovú stránku. Nepreverili sme všetky tieto webové stránky, sú mimo našu kontrolu a ani nie sme zodpovední za tieto webové stránky alebo ich obsah, či dostupnosť. Preto nutne neschvaľujeme všetky tieto stránky alebo materiál, ktorý ste na nich našli, akýkoľvek výsledok, ktoré môže byť získaný z ich používania. Ak sa rozhodnete pre prístup k niektorej z webových stránok tretích strán spojených s touto webovou stránkou, robíte tak výhradne na vlastné riziko.

10.2 Nesmiete vytvárať odkazy na túto webovú stránku.

10.3 Ste povinní nás plne odškodniť za stratu alebo za poškodenie našej spoločnosti, alebo každého z našej skupiny spoločností, ktorí môžu utrpieť výsledkom vášho porušenia klauzuly 10.2.

11. REGISTRÁCIA

11.1 Pre registráciu na www.bioprotector.co.uk musíte byť starší ako 18 rokov.

11.2 Každá registrácia je len pre jedného užívateľa, aj keby sa jednalo o fimu alebo inú organizáciu. Nedovoľujeme vám zdieľať svoje užívateľské meno a heslo so žiadnou inou osobou, ani s viacerými používateľmi v sieti.

11.3 Zodpovednosť za bezpečnosť akýchkoľvek vydaných hesiel je na vás samotných a pokiaľ viete alebo máte podozrenie, že niekto iný pozná vaše heslo, mali by ste nás obratom kontaktovať.

11.4 Môžeme okamžite pozastaviť alebo zrušiť registráciu podľa nášho uváženia, alebo v prípade, že porušíte akúkoľvek zo svojich povinností podľa týchto ustanovení.

12. ODVOLANIE

12.1 Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby informácie na tejto webovej stránke boli správne, nedávame záruku presnosti a úplnosti materiálov na tejto webovej stránke. Môžeme vykonávať zmeny materiálov, výrobkov a cien na tejto webovej stránke kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Materiál na tejto webovej stránke môže byť zastaralý, a my nemáme žiadny záväzok aktualizovať tento materiál.

12.2 Materiál na tejto webovej stránke je poskytovaný “tak ako je” bez akýchkoľvek podmienok, záruk alebo iných podmienok akéhokoľvek druhu. V súlade s tým, v maximálnej miere povolenej zákonom vám poskytneme túto webovú stránku na základe toho, že vylúčime všetky vyhlásenia, záruky a ustanovenia (napr. zo zákona vyplývajúce podmienky vyhovujúcej kvality, vhodnosti pre daný účel a použitia primeranej starostlivosti a skúsenosti), ktoré by mohli mať vplyv vo vzťahu k tejto webovej stránke.

13. ZODPOVEDNOSŤ

13.1 My, ktorákoľvek iná strana (či už zapojená do tvorby, výroby, údržby alebo dodávky tejto webovej stránky) a každý z našich spoločností, úradníci, riaditelia, zamestnanci, akcionári alebo zástupcovia niektorých z nich, vylučujú akúkoľvek zodpovednosť a zodpovednosť na akomkoľvek množstve alebo druhu straty či škody, ktorá môžu vzniknúť vám alebo tretej strane [napr. akejkoľvek priamej, nepriamej, alebo následnej straty či škody, alebo akejkoľvek straty príjmov, zisku, dobrého mena, dát, zmlúv, použitia peňazí, alebo straty či škody v súvislosti  s akýmkoľvek spôsobom prerušenia podnikania, deliktu (vrátane nedbanlivosti), zmluvy alebo inak]  – v súvislosti s touto webovou stránkou akýmkoľvek spôsobom – alebo v súvislosti s užívaním tejto webovej stránky, neschopnosťou jej použitia alebo výsledkov jej použitia, ďalej akejkoľvek webovej stránky spojenej s touto webovou stránkou alebo materiálov na tejto stránke, napr. na stratu alebo poškodenie spôsobené vírusmi, ktoré môžu infikovať vaše počítačové vybavenie, softvér, dáta alebo iný majetok, z dôvodu vášho prístupu k používaniu alebo prezeraniu tejto webovej stránky alebo vášho sťahovania akéhokoľvek materiálu z tejto webovej stránky alebo akejkoľvek webovej stránky spojenej s touto webovou stránkou.

13.2 Nič v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za

a) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou (ako je tento pojem definovaný Zákonom o neférových zmluvných podmienkach; Act 1977)

b) podvod;

c) uvedenie do omylu, pokiaľ  ide o zásadnú záležitosť; alebo

d) akúkoľvek zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená podľa príslušného zákona.

13.3 Ak by ste museli následkom použitia materiálov z našej webovej stránky riešiť opravu ale úpravu vašho počítača, softvéru alebo dát, nenesieme za náklady s tým spojené žiadnu zodpovednosť

13.4 Súhlasíte s tým, že nás vo vlastnom záujme alebo v záujme svojej organizácie plne odškodníte a budete obhajovať nás a našich zamestnancov, agentov a zástupcov, odškodníte nás za všetky prípadné nároky, zodpovednosti, škody, straty, náklady (vrátane primeraných právnych poplatkov) vyplývajúce z akéhokoľvek vašeho porušenia podmienok pri užívaní našej webovej stránky, alebo pri užívaní akoukoľvek inou osobou prostredníctvom vašich registračných údajov.

14. RIADENIE PRÁVA A SÚDNICTVO

14.1 Všetky tieto ustanovenia sú vykladané v súlade s anglickým právom. Spory vzniknuté v súvislosti s týmito ustanoveniami a podmienkami podliehajú výlučne anglickému súdnictvu, v rámci ktorého by ste podávali svoju výpoveď. Okrem prípadov, kde máte zákonné právo podať akúkoľvek výpoveď v súvislosti s takýmto sporom v súdnictve iného štátu. Ponechávame si však právo podať žalobu proti vám za akéhokoľvek hroziace alebo skutočné porušenie týchto podmienok v krajine vášho bydliska, registrácie, podnikania, alebo akejkoľvek inej relevantnej krajine.

14.2 Nezaručujeme, že materiály, služby alebo informácie na našej webovej stránke určené na predaj sú vhodné alebo dostupné na použitie mimo Veľkej Británie. Je zakázané vstupovať na webovú stránku z územia, kde je jej obsah nedovolený alebo nezákonný. Ak vstupujete na našu webovú stránku z územia mimo Veľkej Británie, činíte tak na vlastné riziko a ste zodpovední za dodržiavanie svojich miestnych zákonov.

15. BEZPEČNOSŤ

Prijímame platby hlavnými kreditnými a debetnými kartami  Visa, MasterCard a Maestro. Platba bude strhnutá z vášho účtu po obdržaní vašej objednávky. Všetci držitelia kreditných a debetných kariet podliehajú kontrolám platnosti a autorizácie zo strany vydavateľa karty. V prípade, že vydavateľ karty odmietne autorizovať platbu, nezodpovedáme za akékoľvek oneskorenie alebo nedoručenie. Objednávky sú spracované naším platobným systémom prepojeným s PayPal. Tento proces je zaručene bezpečný a vaše údaje o platobnej karte sú zašifrované a nie sú uložené nikde na našich systémoch. Viď www.paypal.com pre ďalšie informácie.

Prevod detailov o nákupe od bioprotector.co.uk na PayPal je zabezpečený pomocou šifrovaného a digitálne podpísaného protokolu. To zaručuje, že informácie sú podané bezpečne a sú chránené proti neoprávnenej manipulácii. Všetky dáta uložené v systéme PayPal sú držané na zašifrovaných a vysoko zabezpečených databázach. Vďaka využívaniu najmodernejšej bezpečnostnej technológie a zamestnávaním veľkého týmu odborníkov vo všetkých oblastiach online bezpečnosti  je PayPal vedúcim lídrom v oblasti bezpečných online platieb po celom svete.

16. DOPRAVA A DORUČENIE

Objednávky expedujeme od pondelka do piatku (s výnimkou britských štátnych sviatkov). Štandardné doručovanie v rámci Veľkej Británie je zvyčajne v priebehu 2-3 pracovných dní a je zdarma. Medzinárodné doručenie môže trvať niekoľko pracovných dní, zvyčajne 5 – 7, avšak radi vám dopredu odhadneme presný dátum doručenia vašej objednávky. Akékoľvek problémy s dodacou lehotou budú oznámené zákazníkovi čo najskôr. Medzinárodná sadzba je £0.00=zdarma.

Ak sú požadované dovozné clá pri príjme do vašej krajiny, nie sme zodpovední za túto záležitosť, a teda ani neuvádzame prípadný colný poplatok v našich cenách a cenových kalkuláciách. Platby niektorými  kreditnými a debetnými platobnými kartami vyžadujú, aby sme poslali tovar na adresu registrovaného držiteľa karty, a preto si v prípade potreby radšej zistite, či môžete použiť inú doručovaciu adresu, než na ktorú je karta registrovaná.

Vo výnimočných prípadoch vás môžeme informovať o novom termíne dodania.

Tieto podmienky sú platné od 1.apríla 2016 a vyhradzujeme si právo ich kedykoľvek meniť.

Health & Bio Ltd.