Čo budete počuť Vam otvori oči ...

Medzinárodna vedkyna o nebezpečenstve elektromagnetického žiarenia. Dozvedieť viac o EMŽ nebezpečenstve nájdete na adrese: www.ehtrust.org

www.bioinitiative.org

Neionizujúce žiarenie

Štúdie z celého sveta ukazujú, že v každom okamihu sme vystavení rôznym druhom elektromagnetického žiarenia. Hoci je elektromagnetické žiarenie  neoddeliteľnou súčasťou prírody, nášho životného prostredie a našich životov, môže byť za určitých okolností škodlivé. Môže byť škodlivé pre naše zdravie a potencionálne viesť k širokému spektru chorôb, môže zhoršovať naše fyzické a duševno-intelektuálne schopnosti.

Existujú dva druhy elektromagnetického žiarenia: neionizujúce a ionizujúce. Ionizujúce žiarenie, ktoré zahŕňa röntgenové lúče, alfa, beta a gama lúče, je známe pre svoj veľmi zhubný vplyv na svet okolo nás. Neionizujúce žiarenie na druhej strane nemôže priamo spôsobiť zmenu v štruktúre buniek a molekúl, a preto riziko ohrozenia nášho zdravia je podstatne nižšie.

Existuje niekoľko druhov elektromagnetického (EM) žiarenia. Najznámejšie zahŕňajú podzemné, technické a kozmické EM žiarenie. Okrem nich existuje aj organické žiarenie, mentálne žiarenie (každá myšlienka, túžba a cit, ktorý máme, má konkrétny frekvenčný rozsah), žiarenie tvarov, kryštálov, atď.

Kozmické vysoko frekvenčné žiarenie

História kozmického žiarenia sa datuje od začiatku vzniku Zeme. Zahŕňa rôzne formy žiarenia (UV, gama, rentgenové a infračervené žiarenie). Hlavnými zdrojmi tohto typu žiarenia sú čierne diery, supernovy, pulzary, a najmä naše Slnko.

Všeobecne platí, že kozmické žiarenie môže spôsobovať nežiadúce interakcie s inými druhmi žiarenia. Kozmické sily zemského povrchu a jeho gravitačné a magnetické polia vytvárajú v určitých miestach na zemskom povrchu to, čo nazývame “globálna mriežka”.

Najznámejší druh globálnej mriežky je “Hartmannova a Carryho”. Priesečníky v rámci mriežky, zvané uzly, sú patogénne, tj. môžu mať negatívny vplyv na fyzický a duševno-intelektuálny stav ľudského tela.

Podzemné nízkofrekvenčné žiarenie

Žiarenie geologických porúch, podzemných vodných tokov, baníctva, jaskýň atď, sa nazýva podzemné nízkofrekvenčné žiarenie. Rovnako ako ktorýkoľvek iný typ žiarenia podzemné nízkofrekvenčné žiarenie môže mať škodlivý vplyv na fyzický a duševno-intelektuálny stav ľudského tela. Je to preto, že je schopné narušiť prirodzenú frekvenciu Zeme, ktorá je nevyhnutná pre dokonalé fungovanie nášho tela.

Dôležitejšie je, že k patogénnemu žiareniu dojde, keď podzemné žiarenie reaguje s ostatnými formami žiarenia a pôsobia spolu dlhší čas. Tákáto zmes môže poškodzovať ľudské telo a viesť k širokému spektru závažných problémov. Túto formu žiarenia zvyčajne nachádzame v jeho sekundárnej forme, kde kovová zábrana bytov a domov prichádza do styku s primárnym lúčom. Je všeobecne známe, že v moderných bytoch je celý rad rôznych zariadení s kovovou výstužou.

Technické elektromagnetické žiarenie

Technické elektromagnetické žiarenie je produkované elektronickými a elektrickými prístrojmi. Jedná sa o vysokofrekvenčné žiarenie s podstatným elektromagnetickým vplyvom a je zvyčajne charakterizované prítomnosťou elektrického náboja, čo spôsobuje elektromagnetické vlny.

Technické žiarenie pochádza z rôznych zdrojov, vrátane elektrární, rozvodných sietí, trafostaníc, radarových vysielačov, mobilných telefónov, počítačových sietí, televíznych a rozhlasových signálov, televíznych a rozhlasových prijímačov, mikrovlnných rúr, elektrického kúrenia a prikrývky, počítačov, a z ďalších domácich spotrebičov…

Dôsledky a účinky na zdravie človeka

Dôsledky a účinky technického žiarenia na človeka nemožno podceňovať. Pohybujú sa od bolestí hlavy po  stres, nedefinovaný strach, zvýšená podráždenosť, úzkosť, pesimizmus, nespavosť, apatia, únava, poruchy pamäti, poruchy koncentrácie, utiahnutosť, strata celkovej vitality a ďalšie.

Tieto príznaky naznačujú, že už došlo k oslabeniu imunitného systému a že metabolické procesy a základné bunkové funkcie boli narušené. Jednoducho povedané, došlo k vybitiu biochemickej rovnováhy v tele. Ak tento stav trvá a regeneračné sily nemajú dostatočné prostriedky na zvládnutie následkov, môže to viesť k veľkým zdravotný problémom, vrátane náchylnosti k alergiám, hormonálnym poruchám, poruchám zažívacieho traktu a dýchacieho ústrojenstva, kardiovaskulárnym problémom, problémom reprodukčných orgánov, poruchám obehového systému a nádorovým ochoreniam.

Fyzici predpovedajú, že rozsah symptómov spôsobených alebo zhoršených elektromagnetickým účinkom je len malý náznak toho, čo príde v neďalekej budúcnosti, keď už budú ľudia extrémne vystavení elektrosmogu a jeho vplyv sa bude plne prejavovať. Vtedy už budú škodlivé účinky tak silné a zrejmé, že budú všetci úplne oboznámení s touto problematikou.

Medzinárodné vedecké vyjadrenie o EMŽ

Globálny výskum vplyvu elektromagnetického žiarenia na ľudí a životné prostredie bol uskutočnený mnohými národnými i medzinárodnými inštitúciami. Napríklad Európskou spoločnosťou pre prevenciu rakoviny kože (EUROSKIN), Medzinárodným združením pre ochranu pred žiarením (IRPA), Úradom pre ochranu zdravia (HPA), Medzinárodnou komisiou ochrany pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou komisiou pre bezpečnosť a ochranu zdravia (ICOH).

Až bude tento výskum kompletný, všetky tieto inštitúcie budú môcť iniciovať isté legislatívne opatrenia Európskou komisiou a súvisiacich regulačných orgánov. Mali by byť prijaté opatrenia s cieľom chrániť naše zdravie a životné prostredie, nakoľko je to len možné. Jedna z najnaliehavejších potrieb nášho sveta je prijatie zákonov na ochranu pred neionizujúcim žiarením a mala by byť uskutočnená všetkými krajinami, ktoré si prajú byť členmi svetového spoločenstva.

Chráňte sa v dnešnej dobe pred škodlivými účinkami EMŽ

prostredníctvom našich výrobkov